Tuesday, February 28, 2012

Publicatii

Urmăriţi emisiunea “ Natural 100%” în fiecare sâmbătă la ora 16:00 pe OTV

Subiecte de real interes pentru sănătatea și vitalitatea dumneavoastră : medicină naturistă, istoria plantelor, plante medicinale și beneficiile lor, reflexoterapie, masaj, îngrijire și machiaj, terapii complementare, sfaturi pentru viaţă lungă și multe alte teme care vă vor face viaţa mai frumoasă.


 Revista "Revital"

 "Revital" este prima revistă de reflexoterapie și sănătate, format tabloid, formata din 24 de pagini color pline de interes ce conţin informaţii cu privire la medicina alternativă, naturistă, religie, istorie, curiozităţi, probleme ale tinereţii, practici tradiţionale precum și teme inedite referitoare la îngrijire și frumuseţe, inclusiv interviuri cu personalităţi marcante ale societăţii românești.

"Stiinta si Arta Masajului" - Carmen Saenciuc

 Nimic nu este mai vechi decât mângâierea; simplul și tandrul gest prin care ne apropiem de cei dragi, le alinăm durerea, le aducem zâmbetul pe buze sau le reclădim speranţă pierdută.

"Fără mangâiere", spunea un filosof, frumosul din om s-ar fi veștejit înainte să înflorească". Dar, iată că din mângâiere s-a ajuns la masaj, fiindcă timpul ne-a învăţat să facem din Frumos, Util.


și astfel, tandrul gest de care vă vorbeam la început a devenit profesie. O profesie pentru sănătate, tinereţe prelungită, reconfort și prospeţime. Adică tocmai ceea ce tratează această lucrare.

 

"Manual de Reflexoterapie" - Carmen Saenciuc

 "Stiinţa străveche, reflexoterapia a ajuns din China și Egipt și pe meleagurile noastre graţie Revitalului. Noi dorim să tămăduim cât mai mulţi oameni, să le alinăm suferinţele, dar mai ales să prevenim apariţia dezechilibrelor și să aducem surâsul pe buze. Acest manual deschide drumul spre practicarea reflexoterapiei, știinţa și arta în același timp." Carmen Saenciuc

 

 "Tehnici Stravechi - Reflexoterapia" - Carmen Saenciuc

 "O carte nu va rezola niciodată o problemă fundamentală și nici nu te va face erudit. Dar poate însemna un prim pas pe pământul misterios și fascinant al Cunoașterii. Exact ce-și propune prezenta lucrare." Carmen Saenciuc

 

 "Almanahul Vietii" - Carmen Saenciuc

  • reflexoterapie
  • naturismsecretele istoriei
  • medicina diavolului
  • curiozităţi
  • umor


Reflexoterapie Aplicata - Nou

Tot ce trebuie sa stiti despre tainele si secretele reflexoterapiei aplicate, din cele mai vechi timpuri. O buna modalitate de a studia in domeniul medicinei alternative, de va orienta cariera intr-un domeniu atat de cautat si benefic, pentru sanatatea dvs dar si pentru a celor dragi.

O profesie pentru sănătate si tinereţe prelungită!

 

Pentru mai multe informatii si comenzi: 021 / 302.200  sau  021 / 210.69.31 

 

 

 

 

Watch the show "100% Natural" every Saturday at 16:00 on OTV

Subjects of real interest to your health and vitality: natural medicine, history of plants, herbs and their benefits, reflexology, massage and makeup care, complementary therapies, tips for long life and many other themes that make your life more beautiful.

Review "Revital"
 
"Revital" is the first reflexology and health magazine, tabloid format, consisting of 24 full color pages of interest containing information on alternative medicine, natural, religion, history, curiosities, problems of youth, traditional practices and unique themes relating to care and beauty, including interviews with personalities of Romanian society.

"Science and art of massage" - Carmen Saenciuc 
Nothing is older than comfort, simple and tender gesture by which we approach our loved ones, to relieve pain, they bring a smile or rebuild their lost hope.

"Without comfort," said a philosopher, the beauty of man would have withered before bloom. "But, behold, it was the comfort massage, because the time we learned to make Beautiful, Useful.

And so affectionate gesture spoke to you first became a profession. A health professional, prolonged youth, freshness and freshness. That is exactly what this book deals.

"Reflexology Manual" - Carmen Saenciuc 
"Science ancient reflexology came from China and Egypt and our lands due to Revitalise. We want as many people healed, to alleviate suffering, especially to prevent imbalances and bring smile on the lips. This book opens up to practice reflexology, science and art together. "Carmen Saenciuc


"Ancient Techniques - Reflexology" - Carmen Saenciuc 
"A resolute will never book a fundamental problem, nor will be learned. But the first step can mean the mysterious and fascinating land of Knowledge. Just what this paper is proposing." Carmen Saenciuc
  

 "Almanac of Life" - Carmen Saenciuc

     reflexology
     naturismsecretele history
     medicine devil
     curiosities

     humorApplied Reflexology - New
All you need to know about the mysteries and secrets of reflexology applied, in ancient times. A good way to study alternative medicine, will direct the career in a field and looked so beneficial for your health but also for loved ones.
A prolonged occupation health and youth!

For more information and orders: 021/302 200 or 021 / 210.69.31

No comments:

Post a Comment